ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านโนนสีมา หมู่ ๙
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ ยืนทน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูพิณ อนุมาตย์
ตำแหน่ง : รองประธาน ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนิมิตรชาย ธะนู
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส เชื้อชาญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น(อบต.)
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. บ้านหนองขุ่น หมู่ ๑๑
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ นามศรี
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจารุปริยัติการ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศาสนา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรทางศาสนา
เบอร์โทร : 081-2644844
ชื่อ-นามสกุล : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา แก้วสุข
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง พิมพ์แน่น
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ เชื้อเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรควุธ โครตหา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑามาศ ศิริจันดา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปราศัย ทองดี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ทวีโครต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวัฒน์ เชื้อพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมะลิวัลย์ สุจริต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน สุรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงจันทร์ มิถุนาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ สิงห์คู่
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ