ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมา แก้วสุข
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-2583625
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ ยืนทน
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง พิมพ์แน่น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางมัชฉา ทากุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปราศรัย ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูพิณ อนุมาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูจารุปริยัติการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรทางศาสนา
เบอร์โทร : 081-2644844
ชื่อ-นามสกุล : นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ รัตนโสภา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารโรงเรียน
เบอร์โทร : 081-9550831
อีเมล์ : aroon_38@yahoo.co.th
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย จันทพันธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ใหญ่บ้านโนนสีมา หมู่ ๙
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ เชื้อเพชร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ประธานสภา อบต.ยางโยภาพ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวัฒน์ เชื้อพันธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. บ้านหนองขุ่น หมู่ ๘
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส เชื้อชาญ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. บ้านหนองขุ่น หมู่ ๑๑
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. บ้านหนองขุ่น หมู่ ๑๑
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน สุรัตน์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : สมาชิก อบต. บ้านโนนสีมา หมู่ ๙
เบอร์โทร :