ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางรจนี ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ