ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเศรษฐภูมิ สายสมาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวิภา ยิ่งยืน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0