ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นยวิจัย หมีคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ