ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุศิษฎ์ แสงชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ