ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางกัลยา รุ่งเรือง
ครู คศ.3