ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
ครู คศ.3

นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร สายแวว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวิภา ยิ่งยืน
ครู คศ.3

นางรจนี ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายอนุศิษฏ์ แสงชาติ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐญาดา ใจอุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวิจัย หมีคำ
ครู คศ.3

นายเศรษฐภูมิ สายสมาน
ครู คศ.3

นายเรืองชัย แสงศรี
ครู คศ.3

นายฤทธิเกียรติ พลราชม
พนักงานราชการ

นางสาววรินยุพา จุงพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นายพีระพงษ์ ทองดี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปริยานุช โชคนัติ
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายสมเกียรติ ทากุ
ภารโรง