ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวศิริพร สายแวว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางวิภา ยิ่งยืน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางรจนี ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นายอนุศิษฏ์ แสงชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวณัฐญาดา ใจอุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นายวิจัย หมีคำ
ครู คศ.3

นายเศรษฐภูมิ สายสมาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายเรืองชัย แสงศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาววรินยุพา จุงพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นายพีระพงษ์ ทองดี
ครูอัตราจ้าง

นายสมเกียรติ ทากุ
ภารโรง