ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเบญจมาพร บุญเดช
ครู คศ.3

นางประภาภรณ์ จันทร์สมุด
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร สายแวว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
ครู คศ.3

นางรพีพรรณ วงศ์เกย
ครู คศ.3

นางวิภา ยิ่งยืน
ครู คศ.3

นางรจนี ทองสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายอนุศิษฏ์ แสงชาติ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐญาดา ใจอุ่น
ครู คศ.3
หัวหน้าครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวิจัย หมีคำ
ครู คศ.3

นางกัลยา รุ่งเรือง
ครู คศ.3

นายเศรษฐภูมิ สายสมาน
ครู คศ.3

นางสาวประภัสสร อุปชัย
ครู / พนักงานราชการ

นายสมเกียรติ ทากุ
ภารโรง