ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลยา รุ่งเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐญาดา ใจอุ่น
ครู คศ.3