ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2552 ปริญญาโท / การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยราชธานี / การบริหารการศึกษา
2551 ประกาศนียบัตรบัญฑิต / การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การบริหารการศึกษา
2525 ปริญญาตรี / การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม / ศึกษาศาสตร์ (สังคมศึกษา)
2519 ประกาศนียบัตรพิเศษครูมัธยม (พ.ม.) ศึกษาด้วยตนเอง สอบชุด
2517 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
2515 มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนศรีทองวิไลวิทยา
2514 มัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนศรีทองวิทยา ๑
2512 ประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๓ มิถุนายน ๒๕๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านแถแล ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ครูจัตวา
๒๐ กันยายน ๒๕๑๘ โรงเรีัยนบ้านหนองช้าง (ประชาสามัคคึ) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ครู ๑
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙ โรงเรียนบ้านหนองช้าง (ประชาสามัคคึ) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ครู ๒
๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ โรงเรียนบ้านหนองช้าง (ประชาสามัคคึ) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ครู ๓
๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ โรงเรียนบ้านหนองช้าง (ประชาสามัคคึ) ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี อาจารย์ ๑
๒ กรกฎาคม ๒๕๓๐ โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อุบลราชธานี อาจารย์ใหญ่
๕ ตุลาคม ๒๕๓๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี อาจารย์ใหญ่
๑ ตุลาคม ๒๕๓๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี อาจารย์ใหญ่ ๗
๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียน ๘
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง "ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ" ปีการศึกษา ๒๕๕๕
2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ โครงการอุบล เมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ” ระยะที่ ๔ ระดับ ดีเยี่ยม
3 โรงเรียนโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "ดีเยี่ยม" ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน “ โครงการอุบล เมืองสะอาด ราชธานีอีสาน ” ระยะที่ 3 ระดับ ดี
5 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอก รอบ ๒ ระดับ ดีมาก
6 ผู้บริหารโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี
7 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
8 ชนะเลิศการจัดห้องสมุดโรงเรียน (ขนาดเล็ก) ดีเด่น
9 ค่ายลูกเสือดีเด่น อำเภอม่วงสามสิบ
10 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด
11 โรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวัน ประเภทที่ ๓ ชนะเลิศ สปจ.อุบลราชธานี