ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ 2 กันยายน 2557  ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา (สนก.) ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขทั่วประเทศ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2557 เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีให้กับบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการลด ละ เลิกเหล้า บุหรี่ ป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุขในโรงเรียน พร้อมขยายเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขไปทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
   นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ใจ  โควสุรัตน์  และ นางถนอม  แผนสมบูรณ์  เข้ารับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข"  ในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือก  ๒๒๐ คน  จากผู้เสนอขอทั่วประเทศ มากกว่า  ๓๐,๐๐๐ คน

โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 987 ครั้ง