ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  นาย วีระศักดิ์  วิริยะพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  พร้อมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี ๒๕๕๗  ได้มาตรวจติดตามการดำเนินงาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  โรงเรียนดีประจำตำบล  รุ่นที่ ๒  ในการนี้ นางเบญจมาพร  บุญเดช  ผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน  ได้ให้การต้อนรับและเสนอผลการดำเนินงานทั้งหมด   ซึ่งในวันนี้ นายอรุณ  รัตนโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อยู่ระหว่างเดินทางไปรับ โล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข"  ที่ หอประชุมคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ที่เข้าร่วมรับในปีนี้ด้วย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ  โควสุรัตน์  และ นางถนอม  แผนสมบูรณ์
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 885 ครั้ง