ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุม อบต.ยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ และที่ ๑๙  ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยมีท่าน ชาตรี  ปุุระมงคล  รองผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  ได้ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ นางบุญยงค์  ทองมี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  เป็นวิทยากรดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากทั้ง ๒ เครือข่าย  จำนวน  ๔๐  คน  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ และที่ ๑๙ ขอขอบพระคุณยิ่ง
ท่าน ชาตรี ปุระมงคล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ
นายอรุณ รัตนโสภา ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านหนองขุ่น กล่าวรายงาน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ บุญยงค์ ทองมี ดำเนิการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2556,17:09   อ่าน 847 ครั้ง