ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
คณะกรรมการเครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓
        เมื่อวันศุกร์ที่   ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๖    เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘  ม่วงสามสิบ ๓  ได้ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย เพื่อพิจารณาเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ชุดปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ 

   ผลการเลือกตั้ง  

นายอรุณ  รัตนโสภา   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ประธานเครือข่าย    

นายนพภา  เขียวหวาน          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลัก          รองประธานคนที่ ๑   

     นายประเสริฐศักดิ์  มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า  รองประธานคนที่ ๒ 

    นายนิวัติ  วีระกุล                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนชาติยูง       เลขานุการเครือข่าย  

    นางกมลพรรณ  วีระชาติ           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผำ             ผู้ช่วยเลขานุการ

    นางสุจิตรา  ยมรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังน้อย กรรมการ

นาดำรงค์  ติณะรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น กรรมการ

นายวรจักร  สนุกพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเศรษฐ๊    กรรมการ

นายพิศิษฐ์  เจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโยภาพ กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรี อัตทยา  สุขจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้อง  กรรมการ

นายจักรพงษ์  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ กรรมการ

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2556,22:38   อ่าน 942 ครั้ง