ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเครือข่ายที่ ๑๘ ม่วงฯ ๓
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรม
  เมื่อวันที่  7 - 8  กุมภาพันธ์  2556  ที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหลัก  เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18  ม่วงสามสิบ 3  ได้จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรม  มีลูกเสือจาก โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  โรงเรียนบ้านนำ้ำอ้อมผักระย่า  และโรงเรียนบ้านหนองหลัก  จำนวน  147  คน  เข้าร่วมกิจกรรม  ลูกเสืออยู่มีความรัก สามัคคี และมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นที่น่ายกย่องชมเชยยิ่ง
     ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง

โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2556,20:18   อ่าน 1537 ครั้ง