ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ รัตนโสภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 ต.ค.2531 - 2545 / 1 ต.ค.2545 - 30 ก.ย.2559
ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ ไชยรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ภารการ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบรม แก้วสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายนุ่น หมีคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2512 - 2519 / พ.ศ.2519 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายหมุน แสงสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2512
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ ทัศนภักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 24485 - พ.ศ. 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 24477 - พ.ศ. 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธ์ จันทพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 24474 - พ.ศ. 2477
ชื่อ-นามสกุล : นายปลั่ง ทองนนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 24472 - พ.ศ. 2474
ชื่อ-นามสกุล : นายหาญ ประทุมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 24470 - พ.ศ. 2472
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 24469 - พ.ศ. 2470
ชื่อ-นามสกุล : นายหลอด บุตรศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 24460 - พ.ศ. 2469
ชื่อ-นามสกุล : นายอาจ แสงแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 24457 - พ.ศ. 2460