ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญญาพัชร ใจชื่น
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0