ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

(ข้อมูล  ๒๐  ธันวาคม)

ระดับ / ชั้น

ขาย

หญิง

รวม

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น

อนุบาลปีที่ ๑

๑๓

นางประภาภรณ์  จันทร์สมุด

อนุบาลปีที่ ๒

๑๘

นางประภาภรณ์  จันทร์สมุด

รวมระดับปฐมวัย

๑๖

๑๕

๓๑

 

ประถมศึกษาปีที่ ๑

นายอนุศิษฏ์  แสงชาติ

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๒

๑๗

นางวิภา  ยิ่งยืน

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๑

๑๗

นางรจนี  ทองสวัสดิ์

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๒

๑๗

นายเรืองชัย แสงศรี

ประถมศึกษาปีที่ ๕

นางสาวพิมพ์ใจ  โควสุรัตน์

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๔

นางสาวศิริพร  สายแวว

รวมระดับประถมศึกษา

๔๕

๓๕

๘๐

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๕

นางสาวณัฐญาดา  ใจอุ่น

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๖

นายฤทธิเกียรติ  พลราชม

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๐

๑๕

นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน

รวมระดับมัธยมศึกษา

๒๓

๒๓

๔๖

 

รวมนักเรียนทั้งสิ้น

๘๔

๗๓

๕๗