ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  
จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
 
    จัดการเรียนการสอน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น
 
มีรายละเอียด ดังไฟล์ต่อไปนี้
 
 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.31 KB
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ตอนที่ ๑)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.57 KB
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ตอนที่ ๒)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.31 KB
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ตอนที่ ๓)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.54 KB