ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
   ๑. จัดการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาภาคบังคับ
  
   ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
       เต็มศักยภาพ
และมุ่งสู่มาตรฐานสากล                            
   ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
                                                         
   ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน                           
  
. เป้าหมายการจัดการศึกษาในภาพรวมตามพันธกิจ ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีปัญญา ได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล
   ๒.
เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย / มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน