ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
      
วิสัยทัศน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน    มีคุณภาพ  

มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำรงตน

 ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักการใช้เทคโนโลยี