ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น

 
                

          โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.. 2457 ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลยางโยภาพ ตั้งอยู่ บ้านหนองสองห้อง  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี     มี นายอาจ   แสงแก้ว   เป็นครูใหญ่คนแรก   เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมปีที่ 1  ถึงชั้นประถมปีที่ 2  และต่อมาได้ขยายจนถึงชั้นประถมปีที่ 4 

 
         เมื่อกรมทางหลวงสร้างทางรถยนต์  ถนนชยางกูร  จากจังหวัดอุบลราชธานี  ไปจังหวัดนครพนม  ผ่านบ้านหนองขุ่น  เพื่อสะดวกในการคมนาคม อำเภอม่วงสามสิบ จึงสั่งให้ย้ายโรงเรียน     มา ตั้งที่บ้านหนองขุ่น  ใช้ศาลาวัดบ้านหนองขุ่น เป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  2470  มีนักเรียน 178 คน  นายหาญ  ประทุมพันธ์  เป็นครูใหญ่   วันที่  23  พฤษภาคม  2471  ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  และย้ายนักเรียน  จำนวน 189  คน  มาเรียนเมื่อวันที่  13  กันยายน  2471  ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลยางโยภาพ ๑    (บ้านหนองขุ่น )  เมื่อโอนการศึกษาประชาบาลมาสังกัดกรมการปกครอง ในเดือน มิถุนายน พ.. 2495   จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 

            ปีการศึกษา 2517  เริ่มเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีนักเรียนบังคับเข้าเรียน  49  คน และขยายจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   7   มีนักเรียนจากบ้านหนองขุ่น    บ้านโนนสีมา  บ้านหนองสองห้อง และบ้านหนองหลัก  มาเข้าเรียน 

          เมื่อปี พ.ศ. 2519  ได้รับการคัดเลือกจากกรมการปกครองให้เป็นโรงเรียนชุมชนของกรมการปกครอง  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น”  และปีการศึกษา 2519 นี้  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนทดลองการใช้หลักสูตรพุทธศักราช  2521  เป็น 1 ในจำนวน 25 โรงเรียนทั่วประเทศ

          ปีการศึกษา 2529  ได้รับอนุมัติให้เปิดชั้นเด็กเล็ก   ในปีการศึกษา  2536  ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา  เปลี่ยนจากชั้นเด็กเล็ก  เป็น อนุบาลปีที่ 1  และอนุบาลปีที่ 2    

         ปีการศึกษา  2544  ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี ของอำเภอม่วงสามสิบ   เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และขยายจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในปีการศึกษา 2546   และเมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2545 โรงเรียนได้รับอนุมัติการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จากตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่   เป็นตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

      วันที่  9 - 11 กุมภาพันธ์  2546  รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ครั้งที่ 1   

     วันที่  14 - 16  กุมภาพันธ์  2549  รับการประเมินคุณภาพภายนอก  จาก สมศ. รอบ 2  โดย สมศ. ประกาศให้การรับรองมาตรฐาน วันที่  20  มีนาคม  2550  

     เมื่อวันที่  25-26 และ29  สิงหาคม  2554  รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบ 3

     ปีงบประมาณ  2553  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น  "โรงเรียนดีประจำตำบล"  ของตำบลยางโยภาพ  และปีงบประมาณ  2554  ได้รับการคัดเลือกให้เป็น  "โรงเรียนดีประจำตำบล"  ของอำเภอม่วงสามสิบ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1

    ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ได้รับโล่รางวัล และ เกียรติบัตร โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   " ดีเยี่ยม "  ระดับประเทศ  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย  ทำดี ถวายในหลวง  ปีการศึกษา  2553  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2554  ที่ อิมแพค เมืองทองธานี

    ปีการศึกษา 2554  โรงเรียน ได้รับคัดเลือกจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง  ปีการศึกษา  2554  ไปร่วมแสดงเผยแพร่ในงาน ที่ อิมแพค เมืองทองธานี  กรุงเทพมหานคร  และได้รับเกียรติบัตร  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ประเภทสมทบ  ระดับประเทศ     เมื่อวันที่  28  มกราคม  2555 

     ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ   " ยอดเยี่ยม "  ระดับประเทศ  โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย  ทำดี ถวายในหลวง  ปีการศึกษา  2555    เมื่อวันที่  28  มกราคม 2556  ที่ อิมแพค เมืองทองธานี

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2457  ถึงปัจจุบัน  มีข้าราชการครู ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่, อาจารย์ใหญ่  และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ทั้งหมด  14  คน