ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

(ข้อมูล  ๑๐  มิถุนายน)

ระดับ / ชั้น

ขาย

หญิง

รวม

ครูที่ปรึกษาประจำชั้น

อนุบาลปีที่ ๑

นางรพีพรรณ  วงศ์เกย

อนุบาลปีที่ ๒

๑๑

๑๗

นางประภาภรณ์  จันทร์สมุด

รวมระดับปฐมวัย

๑๐

๑๔

๒๔

 

ประถมศึกษาปีที่ ๑

๑๐

๑๗

นางเบญจมาพร  บุญเดช

ประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๐

๑๔

นางวิภา  ยิ่งยืน

ประถมศึกษาปีที่ ๓

๑๒

นางรจนี  ทองสวัสดิ์

ประถมศึกษาปีที่ ๔

๑๕

นางสาวประภัสสร  อุปชัย

ประถมศึกษาปีที่ ๕

๑๑

๑๙

นางสาวพิมพ์ใจ  โควสุรัตน์

ประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๑

๑๘

นางกัลยา  รุ่งเรือง

รวมระดับประถมศึกษา

๕๙

๓๔

๙๓

 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๕

นางสาวณัฐญาดา  ใจอุ่น

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๑

๑๗

นายอนุศิษฏ์  แสงชาติ

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๑

นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน

รวมระดับมัธยมศึกษา

๒๐

๒๓

๔๓

 

รวมนักเรียนทั้งสิ้น

๘๙

๗๑

๑๖๐