ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/12/2011
ปรับปรุง 31/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 716073
Page Views 842299
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
   ๑. จัดการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาภาคบังคับ
  
   ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
       เต็มศักยภาพ
และมุ่งสู่มาตรฐานสากล                            
   ๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
                                                         
   ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


เป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียน                           
  
. เป้าหมายการจัดการศึกษาในภาพรวมตามพันธกิจ ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีปัญญา ได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความเป็นไทยและความเป็นสากล
   ๒.
เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย / มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
CHUMCHON BAN NONGKOON  SCHOOL

เลขที่ ๒๑๒  หมู่ที่ ๑๑  ถนนชยางกูร  บ้านหนองขุ่น  ตำบลยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
รหัสไปรษณีย์ ๓๔๑๔๐   โทรศัพท์  ๐๔๕-๓๓๙-๒๑๒    e-mail : nongkoon212@hotmail.co.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑