ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ธ.ค. 54 ถึง 17 ธ.ค. 54 เสนอโครงงานต้านยาเสพติด
เสนอโครงงานต้ายยาเสพติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ วัดอมรินทราวดี  อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์
วัดอมรินทราวดี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ คุณครูถนอม แผนสมบูรณ์ คุณครูอนุศิษฏ์ แสงชาติ และคุณครูประภัสสร อุปชัย
16 ธ.ค. 54 สอบธรรมสนามหลวงนักเรียน ประจำปี 2554
  วันที่  16  ธันวาคม  2554  สอบธรรมสนามหลวงนักเรียน  ประจำปี 2554 

     นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ทุกระดับชั้น ร่วมสอบที่   สนามสอบวัดหนองขุ่น  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. - 16.00 น.
วัดหนองขุ่น / ชุดนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น / คุณครูพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
21 ธ.ค. 54 ถึง 23 ธ.ค. 54 กิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่    เข้าค่าย เดินทางไกล วันที่  21 - 23  ธันวาคม  2554
 
ลูกเสือสามัญ     เข้าค่าย เดินทางไกล วันที่  22 - 23  ธันวาคม  2554
 
          
 
ค่ายฝึกทหารพาน โรงเรียน / เจ้าของโครงการลูกเสือ
23 ธ.ค. 54 ทัศนศึกษา
  นักเรียน อนุบาล 1  ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษาเขื่อนสิรนธร  แก่งสะพือ และสถานที่สำคัญทางโบราณสถาน  ตามเส้นทางทร่ผ่าน
ชุดนักเรียน สายอนุบาล
27 ธ.ค. 54 ประกวดกิจกรรมทางวิชาการ
  นำนักเรียนตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  กิจกรรม  Multi skills  จำนวน  1  คน  ไปร่วมประกวดและแข่งขัน  ที่อาคาร ๑๕  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ครูถนอม แผนสมบูรณ์ และคณะ
12 ม.ค. 55 ถึง 13 ม.ค. 55 แข่งขันกีฬาสีและวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมจัดงานแข่งขันกีฬาสี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น ฝ่ายกิจกรรม
18 ม.ค. 55 ถึง 19 ม.ค. 55 สอบ Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔
สพฐ. แจ้ง สพป. ให้เครือข่ายสถานศึกษาและโรงเรียนจัดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในกลุ่มสาระ ภาษาไทย, คณิตฯ วิทย์ฯ, สังคมฯ และภาษาอังกฤษ  มีกำหนดการสอบดังนี้
    
            ประถมศึกษาปีที่ ๖  สอบ วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕ 
 
            มัธยมศึกษาปีที่ ๓  สอบ วันที่  ๑๘ - ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๕
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ ม่วงสามสิบ ๓
23 ม.ค. 55 ถึง 28 ม.ค. 55 การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธยันตีเฉลิมราช
วันที่  ๒๓ - ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๕  นักเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  ร่วมเข้าค่ายอบรมพัฒนาโครงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ พุทธชยันตีเฉลิราช "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง"  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ค่าย ๙  ระดับประเทศ : สุดยอดพลเมือง  สู่สัมมาชีพ  ที่ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้า จำกัด  ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร
วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้า จำกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24 ม.ค. 55 ถึง 25 ม.ค. 55 แข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘
เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ สพป.อบ.๑   ม่วงสามสิบ ๓  กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๕๕  ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๘ สพป.อบ.๑
31 ม.ค. 55 โครงการทัศนศึกษา
  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  จัดโครงการทัศนศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ  วัดสระกำแพงใหญ่ และแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดศรีสะเกษ
ชุดนักเรียน หัวหน้าโครงการทัศนศึกษา
15 ก.พ. 55 ประชุมกรรมการประจำสนามสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ศุนย์สอบ O-Net  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  จัดประชุมกรรมการประจำสนามสอบ O-Net  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ในเขต อำเภอม่วงสามสิบ  ที่หอประชุมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
หอประชุมโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพป.อบ.๑
27 ก.พ. 55 ถึง 29 ก.พ. 55 กำหนดสอบ O-Net ปีการศึกษา ๒๕๕๔
วันที่  ๒๗ - ๒๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  สอบ  O-Net  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  สนามสอบที่  ๓๙  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  มีโรงเรียนร่วมสอบ   ๖  โรงเรียน   นักเรียน  ๘๐  คน   จำนวน  ๓  ห้องสอบ
 
     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สนามสอบที่  ๒๓  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น  มีโรงเรียนร่วมสอบ   ๕  โรงเรียน   นักเรียน  ๑๐๘  คน   จำนวน  ๔  ห้องสอบ
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป.อบ.๑
19 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 แข่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ที่ขอนแก่น