ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 493,600
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
งบประมาณ  โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 2  ปีงบประมาณ 2554  กว้าง   4 เมตร  หนา  10 ซ.ม.   ยาว   280  เมตร