ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 394,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
แบบ FIFA  กว้าง  18 เมตร  30 เมตร  งบประมาณโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 2