ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 20,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

งบบริจาค