ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539-2544
งบประมาณ : 440,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างจากเงินบริจาค  ผ้าป่าสามัคคี